اصلاح ضوابط پیش‌آمدگی ساختمان

دوره تصویب :دوره چهارم

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس موظف است ضمن اجرای ضوابط و مقررات زیر، اقدامات لازم را نسبت به پیش‌بینی موارد مزبور در طرح‌های تفصیلی، معمول نماید:
1- پیش آمدگی ساختمان در حد مجاز امکان پذیر است و در صورت رعایت حد مجاز و آسیب به فضای سبز و درختان، برای پیش آمدگی از طبقه سوم اجازه صادر می شود.
تبصره- میزان پیش‌آمدگی مجاز یک هجدهم عرض معبر و حداکثر یک سوم عرض پیاده‌رو اجرا شده (مشروط به اینکه از یک متر بیشتر نشود) خواهد بود.