افزایش یا کاهش قیمت مسکن

بررسـی توزیـع تعـداد واحـدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال ١٣٩٥ حاکی از آن است که واحدهای تا ٥ سال سـاخت با سهم ١/٥١ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند.
گفتنی است سهم مـذکور در مقایسه با اسفندماه سال قبل کاهش یافته و عموماً به سهم واحدهای با قدمت بیش از ١٥ سال افزوده شده است.
رشد 10 درصدی قیمت مسکن درسال آینده
در همین راستا حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک کشوری در گفتگو با خبرنگار مسکن، با اشاره به اینکه گزارشات حاکی از آن است که  وضعیت معاملات مسکن در ماه های دی و بهمن ماه افزایش یافته ،افزود: امیدوارهستیم این روند افزایش رشد معاملات مسکن در حوزه خرید و اجاره نیز بهبود یابد.
وی با اشاره به اینکه با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته، گفت: از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم ولی این روند همزمان با رشد قیمت ها نبوده است.
عقبایی تصریح کرد: همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر دیده می‌شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوری با اشاره به اینکه پایان سال 95 پایان رکود در بازار مسکن است،افزود: در سال 96بازار مسکن وارد رونق می شود، این در حالی است که رشد قیمتی مواجه نخواهیم شد.
براساس این گزارش توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در اسفندماه سال ١٣٩٥ حـاکی از آن اسـتکه از میان مناطق ٢٢ گانه شهر تهران، منطقه ٥ بـا سـهم ٥/١٥ درصـدی از کـل معـاملات ، بیشـترین تعـداد قراردادهـای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است.
همچنین مناطق ٤ و ٢ به ترتیب بـا سـهم ١/١١ و ٥/١٠ درصـدی در رتبـه هـای بعدی قرار گرفته ا ند. در مجموع ٣/٧٤ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شـهر تهـران مربـوط بـه ١٠ منطقـه شـهر(به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ٥ ،٤ ،٢ ،٨ ،١٤ ،١ ،٧ ،١٠ ،١٥ و ٣ )بوده و ١٢ منطقه بـاقی مانـده ٧/٢٥ درصـد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش  یک واحد 84 متری واقع در سازمان برنامه شمالی  390میلیون تومان برای فروش گذاشته شده همچنین واحدی 75 متری واقع در جنت آباد جنوبی 397 میلیون و500 هزار تومان برای فروش  گذاشته شده است. همچنین واحدی 90 متری واقع در ستارخان 505 میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
براساس این گزارش به نظر می رسد همزمان با آغاز سال جدید بازار مسکن علاوه بر رکود شاهد افزایش قیمت در حوزه خرید و فروش نیز باشد.