سخنی چند درباب معماری ایران از گذشته تا حال

معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده

معماری ایران، همچون تجلی راستین فرهنگ ایرانشهری در عرصه کالبدی، از سویی امری است تاریخی که نشان دهنده تلاش مردمان این سرزمین برای شکل دهی و صورت بندی فضای زندگی است، و از جانبی یکی از پرارج ترین و تأثیرگذارترین کنش های معاصر در حیات ملت ایران در حال حاضر است، و نیز بی تردید در آینده یکی از تغییرآفرین ترین مضامینی خواهد بود که متأثر از تحولات روزگار و موثر بر آنها، به زندگی در سپهر فرهنگی و جغرافیایی ایران فردا شکل خواهد بخشید.

به همین اسباب و به دلیل گستردگی موضوعی و فراگیر بودن موضعی معماری ایران به معانی فوق، درباره معماری ایران و موضوعات مرتبط با آن، سخنان فراوان از هر قبیل گفته می شود، و هرکسی از ظن خود و بر حسب تجربه و دانش خود در حوزه های دیگر فعالیت، تعبیر یا تفسیر خود را از آن بیان می کند. و هریک از اینگونه سخنان و نوشته ها، نشانگر و مبیّن جنبه ها یا بخش هایی خاص از منظومه معماری ایران است. به همین سبب می توان گفت که تا کنون ادبیات مشترک و مورد توافق، با واژگان دلالت کننده بر معانی مشخص، در این حوزه تولید و تدوین نشده، و تلاش های ویژه ارجمند بزرگان و استادان نیز، به پذیرش عام دست نیافته است.

فراهم آوردن زمینه ای که در آن مبانی تولید و تدوین چنان ادبیاتی – که هم غنای فنی و تخصصی داشته باشد و هم پذیرش عام بیابد- نیازمند نهادی است پایدار، ناوابسته به نهادهای رسمی، رشدیابنده، پذیرنده اندیشه های گوناگون و زمینه ساز گفتگو. زیرا که این اقدام بصورت فردی یا گروهی انزوایی قابل تحقق و به نتیجه رساندن نیست. بلکه باید بصورت گروهی در فضایی باز و تعاملی، با گفتگوی همه جانبه و بدون ممیّزی فرادست، و با سپردن دانش و تجربه انباشته استادان و بزرگان به نوآموختگان و بهره گیری از توان اندیشه ای جامعه حرفه ای و علمی انجام شود.
کنفرانس معماری ایران مجموعه ای است از رویدادهای پیایند سالانه، که همواره با نگاه کلی و فراگیر به تداوم معماری ایران از گذشته تا آینده می پردازد. بنابراین عنوان کلی کنفرانس معماری ایران این است: کنفرانس معماری ایران؛ گذشته، اکنون و آینده . . . اما به جهت نظام بخشی تخصصی به مباحث، تلاش برای تولید سند یا منشور عملیاتی حرفه ای مبتنی بر دانش، و ایجاد جذابیت علمی برای متخصصان متمحض در مضمونی خاص، برای هر دوره از این رویدادها، مضمونی ویژه برگزیده و اعلام می شود. بنابراین موضوع کلی کنفرانس در تمامی دوره ها ثابت است و پویایی آن از طریق پرداختن به مضامین ویژه، تضمین می شود. همانا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

کنفرانس معماری ایران نهادی است فراگیر و پذیرنده اندیشه ها و جهت گیری های گوناگون، برای فراهم کردن زمینه گفتگو با هدف تدوین مبنای ادبیات تخصصی قابل ترویج و پذیرش عمومی. بنابراین گفتگو در این نهاد در شبکه ای افقی، یعنی همزمان و در هر رویداد سالانه، و نیز در شبکه ای عمودی، یعنی میان رویدادهای گوناگون با مضمون ویژه مشابه یا مرتبط صورت می گیرد. بهمین منظور و برای کارآمدسازی شبکه های افقتی و عمودی گفتگو، در هر رویداد و نیز در رویدادهای پیایند دارای مضمون ویژه مشابه یا مرتبط، از استادان و اهل حرفه و دانش، با جهت گیری های متفاوت متضاد و سپهر اندیشه ای گوناگون، برای هدایت علمی و اجرایی کنفرانس معماری ایران، دعوت خواهد شد.

@irarchconf