قیمت آهن بازار مشهد

🎺قیمت تیرآهن در انبار مشهد

تیرآهن ۱۲ اصفهان ⏪ ۲۶۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ اصفهان ⏪ ۳۰۲،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اصفهان ⏪ ۳۷۱،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اصفهان ⏪ ۴۴۷،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ اصفهان ⏪ ۶۷۸،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ اصفهان ⏪ ۷۷۰،۰۰۰ تومان
تیراهن ۲۴ اصفهان ⏪ ۹۳۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ اصفهان ⏪ ۱۰۷۵۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ اصفهان ⏪ ۱۲۷۵.۰۰۰ تومان

http://www.mashhadfoolad.com