قیمت تیرآهن در بازار مشهد

🗓چهارشنبه ۶اردیبهشت ۱۳۹۶

🎺قیمت تیرآهن در انبار مشهد

تیرآهن ۱۲ اصفهان ⏪ ۲۶۲،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ اصفهان ⏪ ۳۰۴۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اصفهان ⏪ ۳۷۲۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اصفهان ⏪ ۴۴۷۰۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ اصفهان ⏪ ۶۸۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ اصفهان ⏪ ۷۷۵،۰۰۰ تومان
تیراهن ۲۴ اصفهان ⏪ ۹۳۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ اصفهان ⏪ ۱۰۷۵۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ اصفهان ⏪ ۱۲۷۵.۰۰۰ تومان