قیمت تیرآهن در بازار مشهد

مشهد فولاد, [23.04.17 11:33]

🎺قیمت تیرآهن در انبار مشهد

تیرآهن ۱۲ اصفهان ⏪ ۲۶۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۴ اصفهان ⏪ ۳۰۶۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۶ اصفهان ⏪ ۳۷۲۰۰۰ تومان
تیرآهن ۱۸ اصفهان ⏪ ۴۵۳۰۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۰ اصفهان ⏪ ۶۸۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۲ اصفهان ⏪ ۷۷۵،۰۰۰ تومان
تیراهن ۲۴ اصفهان ⏪ ۹۲۰،۰۰۰ تومان
تیرآهن ۲۷ اصفهان ⏪ ۱۰۷۵۰۰۰ تومان
تیرآهن ۳۰ اصفهان ⏪ ۱۲۷۵.۰۰۰ تومان