پروژه ساختمان پزشکان _ بلوار الهیه

پروژه ساختمان پزشکان _ بلوار الهیه

  • کاربریتجاری - درمانی

پروژه الهیه

  • کاربری: تجاری درمانی
  • کارفرما : جناب آقای تاجیک
  • متراژ تقریبی : حدود 6000 مترمربع