پروژه مسکونی _ خیابان فرهاد

پروژه مسکونی _ خیابان فرهاد

  • کاربریمسکونی

پروژه فرهاد 4

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای خورشیدی
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی حدود 1200 مترمربع