پروژه کلینیک دندانپزشکی _ خیابان فلسطین

پروژه کلینیک دندانپزشکی _ خیابان فلسطین

  • کاربریمطب - درمانی

پروژه فلسطین 18- مطب دکتر کاردان

  • کاربری: مطب – درمانی
  • کارفرما : خانم دکتر کاردان
  • متراژ تقریبی : 90 مترمربع