پروژه مجتمع پزشکان_چمران

پروژه مجتمع پزشکان_چمران

  • کاربریتجاری - درمانی

پروژه مجتمع پزشکان_چمران

  • کاربری: تجاری درمانی
  • کارفرما : جناب آقای تبریزی