پروژه مسکونی _ بیرجند

پروژه مسکونی _ بیرجند

  • کاربریمسکونی

پروژه مسکونی بیرجند

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای فرزامیان
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی حدود 580 مترمربع