پروژه مسکونی _ بلوار هاشمیه

پروژه مسکونی _ بلوار هاشمیه

  • کاربریمسکونی

پروژه هاشمیه 4

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای ایزدی
  • متراژ تقریبی : 300 مترمربع