پروژه مسکونی _ خیابان ناصر خسرو

پروژه مسکونی _ خیابان ناصر خسرو

  • کاربریمسکونی

پروژه ناصرخسرو 19

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای مدالیان
  • متراژ تقریبی : زیربنای مسکونی حدود 1600 مترمربع