پروژه مسکونی _ خیابان کوهسنگی

پروژه مسکونی _ خیابان کوهسنگی

  • کاربریمسکونی

پروژه کوهسنگی 12

  • کاربری: مسکونی
  • کارفرما : جناب آقای شرکت
  • متراژ تقریبی : 2300 مترمربع